Jacob Walker
Jacob Walker

โครงการประกวดแนวคิด และผลงานนวัตกรรมด้านการเงิน การลงทุน และการประกันภัย โดยทีมที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบจะได้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อเสริมสร้างความรู้ พัฒนาแนวคิดนวัตกรรม และแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและกฎเกณฑ์ สามารถนำความรู้มาปรับพัฒนาผลงานได้อย่างเหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้จริง พร้อมรับทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมรวมกว่า 400,000 บาท

  • นักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ ผู้ประกอบธุรกิจ ด้านการเงิน การลงทุน การประกันภัย หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ทีมละ 2-4 คน โดยสมาชิกในทีมควรประกอบไปด้วยผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน นักออกแบบ นักการตลาด-ประชาสัมพันธ์ และต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 1 คน มีความรู้ ความสามารถการพัฒนาชิ้นงานเทคโนโลยีได้
  • มีแนวคิด หรือ ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ ที่มีศักยภาพในการทำตลาด
  • นำเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ในด้านการเงิน การลงทุน และการประกันภัย
  • มีความตั้งใจและความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมภายในโครงการ

CUSTOMER-CENTRIC

การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า โดยเน้นการนำเสนอประสบการณ์หรือทางเลือก ด้านบริการใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ที่อาจจะมีข้อจำกัดสำหรับ การให้บริการในแบบเดิม

Learn More

RegTech

ปัจจุบันกฎเกณฑ์การกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลต่อต้นทุนและความเสี่ยง (compliance risks)ของผู้ประกอบธุรกิจที่จะต้องติดตาม และปรับเปลี่ยนการประกอบธุรกิจของตนเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง RegTech จะกลายมาเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการให้มีต้นทุนบริหารจัดการที่ต่ำลง

Learn More

INFRASTUCTURE

นวัตกรรมที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการธุรกรรมต่าง ๆ ในตลาดทุนให้มีความสะดวก รวดเร็วในต้นทุนที่ต่ำลง รวมถึงการเข้าถึงบริการจากกลุ่มใหม่ที่แต่เดิมอาจจะมีข้อจำกัดอยู่ (serve underserved markets)

Learn More

Prototyping

20,000 บาท 8 ทุน

สำหรับ 8 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกจากกิจกรรม "Boot Camp"

Rising Star FinTech

100,000 บาท 1 ทุน

ทีมที่มีรูปแบบธุรกิจที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงในปัจจุบันหรือภายในระยะเวลาอันใกล้ (3 – 6 เดือน) หรือทีมที่มีการดำเนินธุรกิจแล้ว มีผลิตภัณฑ์หรือมีผู้ใช้บริการจำนวนหนึ่ง

Innovative FinTech

100,000 บาท 1 ทุน

ทีมที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ โดยยังไม่ได้ดำเนินธุรกิจจริง ยังไม่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการ และมีความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจสูง มีแนวโน้มที่จะสามารถนำไปพัฒนาประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจ

Popular Vote

50,000 บาท 1 ทุน

ทีมที่ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนมากที่สุด


*หมายเหตุ : หากไม่มีผลงานที่เหมาะสม คณะกรรมการตัดสินขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนการพิจารณาให้ทุน

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สมาคมฟินเทคประเทศไทย

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่

ศูนย์ C Asean


Copyright © Fintech Challenge 2016