เกี่ยวกับโครงการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สานต่อการส่งเสริมความรู้และการพัฒนาด้านฟินเทคด้วยการจัดโครงการ “FinTech Challenge” เพื่อสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมเพื่อสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ด้านการเงิน การลงทุน และการประกันภัย

ด้วยเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรมการเงิน การลงทุน และประกันภัย หรือนวัตกรรมทางการเงิน (FinTech: Financial Technology) เพื่อให้ผู้ประกอบการพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีต้นทุนต่ำลง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ลูกค้ากลุ่มใหม่ได้เข้าถึงสินค้าและบริการมากขึ้น

ก.ล.ต. และสมาคมฟินเทคประเทศไทย (Thai Fintech Association: TFTA) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดโครงการ “Fintech Challenge: The Discovery” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ (Fintech Innovation) ที่จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการเงิน การลงทุน และประกันภัยในประเทศไทย ด้วยการประกวดผลงานนวัตกรรมทางการเงิน และบ่มเพาะ (Incubate) ผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ขั้นต้นไปจนถึงระดับที่พร้อมจะต่อยอดธุรกิจ (Scale up) ซึ่งในภาพรวมจะเป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์และเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป

 1. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมด้านการเงิน การลงทุน และการประกันภัย เพิ่มโอกาสการเข้าถึงสินค้าและบริการ ด้วยเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ๆ (FinTech)
 2. เสริมสร้างความรู้ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจด้านธุรกิจ ตลาดการเงิน การลงทุน และการประกันภัย รวมถึงระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อสามารถนำมาปรับพัฒนาผลงานได้อย่างเหมาะสม
 3. ส่งเสริมให้ผู้เล่นใหม่เข้ามาแข่งขันในตลาดการเงิน การลงทุน และการประกันภัยเพื่อให้หน่วยงานกำกับดูแลเข้าใจเทคโนโลยี และสามารถปรับเกณฑ์ได้เหมาะสม
 1. นักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ ผู้ประกอบธุรกิจ ด้านการเงิน การลงทุน การประกันภัย หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. สามารถสมัครได้ทั้งประเภททีม หรือบุคคลธรรมดา
 3. ประเภททีม

  ทีมละ 3-5 คน โดยสมาชิกในทีมควรประกอบไปด้วยผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน นักออกแบบ นักการตลาด-ประชาสัมพันธ์ และต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 1 คน มีความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาชิ้นงานเทคโนโลยีได้

  ประเภทบุคคลธรรมดา

  โครงการจะสนับสนุนให้จัดตั้งเป็นทีมภายในโครงการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินให้สำเร็จ

 4. มีแนวคิด หรือ ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ ที่มีศักยภาพในการทำตลาด
 5. นำเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ในด้านการเงิน การลงทุน และการประกันภัย
 6. มีความตั้งใจและความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมภายในโครงการ

หมายเหตุ

 • โครงการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาความเหมาะสม คุณสมบัติ และการคัดเลือกผู้สมัคร
 • แนวคิดหรือนวัตกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นย่อมเป็นกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้สมัคร
 1. รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.fintechchallenge.info คลิกที่นี่
 2. คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ และไอเดียนวัตกรรมเทคโนโลยี ตามเกณฑ์การคัดเลือก
 3. สัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 15 ทีม ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณารอบคัดเลือก จะต้องมานำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการในระยะเวลาที่กำหนด
 4. ประกาศผลการคัดเลือกทางเว็บไซต์ www.fintechchallenge.info
วันที่ รายละเอียด
1 มิ.ย. 61 - 17 ก.ค. 61 รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.fintechchallenge.info คลิกที่นี่
18 ก.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือก
20 ก.ค. 61 สัมภาษณ์คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ
26 ก.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการ
15 ส.ค. 61 - 25 ต.ค. 61 Workshop
7 พ.ย. 61 Demo Day

หมายเหตุ กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สมาคมฟินเทคประเทศไทย