Challenge Topics

 1. Challenge Topics จากพันธมิตร (พันธมิตรมีรางวัลพิเศษ แก่ทีมที่มีผลงานน่าสนใจเป็นพิเศษ)

 2. ตัวอย่าง Topics
ประเภทของบริการ Innovation ลักษณะการให้บริการ
1. Investment Recommendation Engine # Robo-advisory / Big Data / AI and Machine Learning / Automated
 • เครื่องมือช่วยบริหารจัดการเงินของผู้ลงทุนรายย่อยที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์แทนแรงงานคน
 • ทำอย่างไรให้ผู้ลงทุนสามารถใช้บริการเหล่านี้ได้ในต้นทุนที่ต่ำกว่า เข้าถึงง่าย และเข้าใจความเสี่ยงของการลงทุน
2. Digital Customer Service # AI and Machine Learning
 • ทำอย่างไรให้ลูกค้าสามารถสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ กับบริษัทได้ตลอดเวลา (always on consumer service)
 • ใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย โดยสามารถทำงานโดยไม่ใช้แรงงานคน
3. Data-driven Financial Solutions # AI and Machine Learning / Big Data
 • บริการที่รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ลงทุนนำไปประกอบการตัดสินใจลงทุน
 • ข้อมูลที่รวบรวมมาอาจจะรวมถึง non-traditional data เช่น Facebook หรือ Twitter เป็นต้น
4. Alternative Credit Scoring # AI and Machine Learning / Big Data
 • สามารถประเมิน credit ของลูกค้าได้ โดยนำข้อมูลประกอบมาจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งอาจจะไม่ใช่ข้อมูลทาง Credit Bureau
 • เช่น ข้อมูลบน social network หรือ การใช้งานโทรศัพท์ เป็นต้น
5. Engaging Financial Education # Big Data / Interactive Learning
 • ทำอย่างไรให้ผู้ลงทุนสามารถเรียนรู้เพื่อเข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของการลงทุนในแต่ละประเภท
 • สร้าง Learning Environment ที่มีความน่าสนใจ และดึงดูดความสนใจจากผู้ลงทุนได้
6. e-KYC # Distributed Ledger / Biometrics
 • ทำอย่างไรให้สามารถทำระบบ KYC ผ่านระบบ online ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเจอหน้ากัน
 • ระบบต้องมีความปลอดภัย และมั่นใจว่าข้อมูลที่กรอกเข้ามามีความถูกต้อง
7. Integrated Cross-platform Payments # Distributed Ledger / Payment
 • บริการธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ที่เข้าถึงง่าย และลดต้นทุนการทำรายการให้แก่ลูกค้า และผู้ประกอบธุรกิจ
 • การธุรกรรมต่าง ๆ อาจะไม่จะเกิดขึ้นบน application อื่นนอกเหนือจาก internet banking ก็เป็นไปได้
 • แต่จำเป็นต้องมีความปลอดภัยในระดับสูง
ประเภทของบริการ Innovation ลักษณะการให้บริการ
8. Digital Documentation # API / eSignature
 • ทำอย่างไรให้เอกสารที่ใช้ในธุรกรรมทางการเงินสามารถเปลี่ยนเป็น digital ได้
 • สามารถนำไปต่อยอดกับนวัตกรรมอื่น ๆ ได้
9. Secured Digital Authentication # Distributed Ledger / Biometrics
 • วิธีการตรวจสอบ identities ของลูกค้าผ่านระบบที่มีความปลอดภัย โดยไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานคน
 • วิธีการใหม่ ๆ นอกเหนือจากการให้ลูกค้าส่ง photocopy บัตรประชาชนของตนเอง
10. Consolidated e-KYC and AML information # Distributed Ledger / Big Data
 • การรวบรวมข้อมูลจากองค์กรต่าง ๆ ภายใต้ระบบที่มีความปลอดภัย
 • โดยข้อมูลนั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในธุรกิจอื่นได้
11. Automated Regulatory Analysis # AI and Machine Learning / Big Data
 • ระบบที่สามารถ monitor การเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ หรือระเบียบต่าง ๆ
 • แจ้งเตือนไปยังบริษัทได้แบบ Real-time ให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามได้
12. Fraudulent Behavior Detection # AI and Machine Learning / Big Data
 • ระบบที่สามารถตรวจสอบ หรือ monitor การกระทำต่าง ๆ ที่เค้าข่ายผิดกฎเกณฑ์ (market surveillance) โดยเฉพาะการ trade ในตลาดหลักทรัพย์
 • สามารถแจ้งเตือนไปยัง regulator ที่เกี่ยวข้องได้แบบ real-time
13. Technological Neutral / Blockchain-enabled Regulatory Reporting # Distributed Ledger
 • ระบบที่รองรับการส่งข้อมูล หรือรายงานต่าง ๆ ให้แก่องค์กรภาครัฐในลักษณะ Online
 • ข้อมูลต้องมีความปลอดภัย
ประเภทของบริการ Innovation ลักษณะการให้บริการ
14. Digital Trade Finance Marketplace # Distributed Ledger
 • ทำอย่างไรให้กิจการที่สนใจระดมทุน สามารถพบกับนักลงทุนที่สนใจ ผ่าน portal กลาง
 • สามารถทำธุรกรรมได้โดยไม่ต้องผ่านตัวกลาง โดยจะต้องมีระบบในการตรวจสอบความถูกต้องด้วย
15. Smart Contract # Distributed Ledger /eSignature
 • จะทำอย่างไรให้การทำสัญญาเป็นเรื่องง่าย โดยทำได้ผ่านระบบที่สามารถ execute ได้หากทำตามเงื่อนไขของคู่สัญญาที่ได้กำหนดไว้
 • ระบบที่ไม่ต้องใช้ตัวกลาง หรือ แรงงานคนในการตรวจสอบความถูกต้อง
16. Automated Clearing and Settlement # Distributed Ledger
 • ทำอย่างไรให้การทำ clearing และ settlement มีความรวดเร็ว ปลอดภัย และถูกต้อง
 • เช่น ผู้ลงทุนขายหุ้นแล้วสามารถรับเงินได้ในวันรุ่งขึ้น

We also welcome SME FinTech Solutionand Other Relevant Topics in FinTech

wealth advice for all

เนื่องจากสังคมไทยกำลังก้าวไปสู่สังคมผู้สูงอายุที่อาจยังไม่มีเงินเพียงพอสำหรับใช้ในวัยเกษียณ อีกทั้งผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ลงทุนส่วนใหญ่อาจยังไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้หรืออาจไม่เพียงพอต่อความจำเป็นที่ต้องใช้เงินระยะยาว สำนักงาน ก.ล.ต. สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมทางการเงินที่จะมาช่วยผลักดันให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่ออนาคตที่มั่นคงในระยะยาว รวมถึงสามารถนำนวัตกรรมไปสู่การปฏิบัติได้จริงและใช้เทคโนโลยีเป็น solutions ลดต้นทุน ขยายการเข้าถึงการวางแผนทางการเงินที่มีคุณภาพภายใต้โครงการ wealth advice for all ของสำนักงาน โดยนวัตกรรมทางการเงินดังกล่าวสามารถเป็นได้ทั้งนวัตกรรมการให้บริการ wealth advice นวัตกรรมการสร้าง awareness นวัตกรรมการให้ความรู้ หรือนวัตกรรม edutainment ใด ๆ ก็ได้

องค์ประกอบสำคัญของ wealth advice ครบกระบวนการที่จะช่วยให้การลงทุนมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์การลงทุนระยะยาว คือ

 1. การสำรวจและทำความเข้าใจลูกค้า และการตรวจสุขภาพทางการเงิน การทำแบบทดสอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้และระบุเป้าหมายการลงทุน (explore & understand)
 2. การจัดสรรการลงทุน ที่สอดคล้องกับผลการประเมินระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้และเป้าหมายในการลงทุนของลูกค้า (portfolio construction)
 3. การลงทุนตามแผนจัดสรรการลงทุนโดยคัดเลือกตราสารที่เหมาะสม (portfolio implementation)
 4. การติดตามและปรับปรุงการลงทุน (monitoring & rebalancing) และ
 5. การรายงานภาพรวมการลงทุนของลูกค้า (consolidated reporting)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สมาคมฟินเทคประเทศไทย


Copyright © Fintech Challenge 2018